2011-11-03

Eguneroko ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Lucas 15,1-10

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos:
- «Ése acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
- «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido”.
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 15, 1-10

Aldi hartan, zergalariak eta bekatariak pilaka hurbildu oi zitzaizkion Jesusi entzutera. Eta farisearrak eta idazlariak elkarrekin marmarrean hasi ziren, esanez:
- «Honek ongi hartzen ditu bekatariak, eta jan ere egiten du haiekin».
Orduan Jesusek parabola hau esan zien:
- «Zuetako batek, ehun ardi izan eta bat galtzen badu, ez al da, laurogeita hemeretziak larrean utzita, galdutakoaren bila joaten, aurkitu arte? Eta, aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik; eta etxera iristean, lagunei eta auzokoei deituta, esaten die: "Poztu zaitezte nirekin! Aurkitu dut galdu zitzaidan ardia".
Hara Nik esan: poz handiagoa izango da zeruan, bihotz-berritzen den bekatari bakar batengatik, bihotz-berritu beharrik ez duten laurogeita hemeretzi zintzoengatik baino.
Eta emakume batek hamar drakma izan, eta bat galtzen badu, ez al du argia pizten, etxea garbitzen eta arduraz bilatzen, aurkitu arte? Eta aurkitzen duenean, lagunak eta auzokoak deituta, esaten die: "Poztu zaitezte nirekin! Aurkitu dut galdu zitzaidan drakma".
Hara Nik esan: horrela poztuko dira Jaungoikoaren aingeruak, bihotz-berritzen den bekatari bakar batengatik».