2011-10-23

Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo - Maitatu egizu Jauna, zeure Jainkoa, eta zure lagun hurkoa zeure burua lez.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22,34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba:
- Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
Él le dijo:
- Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
- Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 22, 34-40

Aldi haretan, Jesusek saduzearrak berba barik itzi ebazala jakitean, alkarregaz batu ziran fariseuak, eta euren arteko lege-gizon batek azpikeriaz itaundu eutsan Jesusi: «Maisu, zein da legeko agindurik nagusiena?»
Jesusek erantzun: «Maitatu egizu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz eta adimen guztiz". Hau da agindurik nagusiena eta lehena. Eta bigarrena horren parekoa da: "Maitatu lagun hurkoa zeure burua lez". Agindu bi honeetan oinarritzen dira Liburu Santu guztiak».