2011-09-03

¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? - Zergaitik egiten dozue zapatuz zilegi ez dana?

Lectura del santo evangelio según san Lucas 6,1-5

Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano.
Unos fariseos les preguntaron:
- ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?
Jesús les replicó:
- ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre?
Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados -que sólo pueden comer los sacerdotes-, comió él y les dio a sus compañeros.
Y añadió:
- El Hijo del Hombre es señor del sábado.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 6, 1-5

Behin batean, zapatuz gari-soloetan zehar joian Jesus. Eta ikasleek galburuak moztu, eskuetan aletu eta jaten ziharduen.
Fariseu batzuek esan eutseen: «Zelan diharduzue egiten, zapatuz zilegi ez dana?»
Jesusek erantzun eutsen: «Ez al dozue irakurri Davidek egin ebana, bera eta beraren lagunak goseak aurkitu ziranean? Jainkoaren etxean sartu eta, Jaunari eskeiniriko ogiak hartuz, jan egin ebazan, eta bere lagunei ere emon eutsezan, legez abadeek bakarrik jan eikeezan ogiak izanik».
Eta esan eutsen: «Gizonaren Semea zapatuaren nagusi da».