2011-09-21

No tienen necesidad de médico los sanos; misericordia quiero y no sacrificios

Lectura del santo evangelio según san Mateo 9,9-13

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo:
- Sígueme.
Él se levantó y lo siguió.
Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos:
- ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?
Jesús lo oyó y dijo:
- No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa «misericordia quiero y no sacrificios»: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 9,9-13

Jesusek, handik atera eta bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak
biltzeko mahaian eseria, eta esan zion:
–Jarraitu niri
Mateok zutitu eta jarraitu egin zion.
Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian; bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian. Fariseuek, hori ikustean, esan zieten ikasleei:
–Nolatan jaten du zuen maisuak zergalari eta bekatariekin?
Jesusek entzun eta esan zien:
–Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik. Hobe zenukete Jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete: Nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez naiz zintzoei dei egitera etorri, bekatariei baizik