2011-09-28

El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,57-62

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno:
- Te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió:
- Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
- Sígueme.
Él respondió:
- Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó:
- Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios.
Otro le dijo:
- Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.
Jesús le contestó:
- El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 9,57-62

Bidean zihoazela, batek esan zion Jesusi:
–Noranahi jarraituko dizut.
Jesusek esan zion:
–Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek habiak; Gizonaren Semeak, ordea, ez du burua non ezarri.
Beste bati esan zion:
–Jarraitu niri.
Baina hark erantzun:
–Jauna, uztazu lehenbizi aitaren hiletak egitera joaten.
Eta Jesusek:
–Utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten; zu zoaz Jainkoaren erregetza hots egitera.
Beste batek, berriz, esan zion:
–Jarraituko dizut, Jauna, baina uztazu aurrena etxekoei agur egiten.
Baina Jesusek erantzun:
–Goldeari heldu eta atzera begiratzen duena ez da gai Jainkoaren erreinurako.