2011-08-30

Sé quién eres: el Santo de Dios - Badakit nor zaran: Jainkoaren Santua

Lectura del santo evangelio según san Lucas 4,31-37

En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente.
Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad.
Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces:
- ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios.
Jesús le intimó:
- ¡Cierra la boca y sal!
El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño.
Todos comentaban, estupefactos:
-¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen.
Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 4, 31-37

Aldi haretan, Jesus Galileako Kafarnaum urira jatsi zan, eta zapatuetan jenteari irakasten eutsan. Harriturik egoan jentea haren irakaspenaz, nagusitasunez berba egiten eban-eta.
Bazan sinagogan espiritu gaiztoaren menpe egoan gizon bat, eta oihu bizian esan eban: «Zer dok gugaz, Jesus, nazaretarra? Gu hondatzera al hator? Bajakiat nor haizen: Jainkoaren Santua».
Jesusek gogor eraso eutsan: «Isildu hadi eta urten gizon horregandik!» Deabruak jendartean lurrera bota eban gizona, baina batere kalterik egin barik urten eban haregandik.
Ikaraturik gelditu ziran danak, alkarri itaunka: «Zer da hau? Nagusitasunez eta indarrez agintzen deutse espiritu gaiztoei, eta honeek urten egiten dabe».
Jesusen entzutea herrialde haretako bazter guztietara zabaldu zan.