2011-08-08

Lo matarán, pero resucitará. Los hijos están exentos de impuestos - Gizonaren Semea hil egingo dabe; baina, biztuko da. Beretarrek ez dabe zergarik zor.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 17,22-27

En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús:
-"Al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día."
Ellos se pusieron muy tristes.
Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron:
-"¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?"
Contestó:
-"Sí."
Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle:
-"¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños?"
Contestó:
-"A los extraños."
Jesús le dijo:
-"Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti."

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 17, 22-27

Aldi haretan, Galilean zehar ebilzala, esan eutsen Jesusek ikasleei: «Gizonaren Semea gizakien eskuetan jarrko dabe; hil egingo dabe, baina hirugarren egunean biztu egingo da». Ikasleak oso nahigabeturik gelditu ziran.
Kafarnaumera heldu ziranean, tenplurako zerga batzen ebenek Pedrogana joan eta esan eutsoen: «Zuen maisuak ez al dau tenplurako zerga ordaintzen?» «Bai», erantzun eutsen.
Pedro etxeratu zanean, Jesusek aurrea hartu eutsan, esanez: «Zer deritzozu, Simon? Munduko erregeek zeinegandik hartzen dabez zergak edo kontribuzinoak, etxekoakandik ala arrotzakandik?» Pedrok erantzun eutsan: «Arrotzakandik». Jesusek, orduan: «Etxekoak libre dagoz, beraz. Holan eta guztiz ere, inori zeresanik ez emoteko, zoaz itsasora, bota amua eta hartu lehenengo atarako dozun arraina; edegi egiozu ahoa, eta biren zerga ordaintzeko dirua aurkituko dozu. Hartu eta ordaindu zeure eta bioi dagokiguna».