2011-07-05

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 9,32-38

En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio, y el mudo habló.
La gente decía admirada:
- Nunca se ha visto en Israel cosa igual.
En cambio, los fariseos decían:
- Éste echa los demonios con el poder del jefe de los demonios.
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias.
Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos:
- Las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 9, 32-38

Aldi haretan, deabruaren menpe egoan mutu bat ekarri eutsoen Jesusi. Honek deabrua bota eban, eta mutua berbetan hasi zan. Jenteak, harriturik, inoan: «Ez da Israelen gaur arte holakorik ikusi».
Fariseuek, barriz, honan inoen: «Deabruen buruzagiaren indarrez botaten ditu Honek deabruak».
Jesus herriz herri eta auzorik auzo ebilen, hango sinagogetan irakasten, erreinuari buruzko Barriona iragarten eta gaitz eta gaixo guztiak osatzen. Jentetza ikustean, erruki izan eban, nekatuta eta lur jota egoan-eta, artzain bako ardiak lez. Orduan, ikasleei esan eutsen: «Uzta ugaria da, baina langileak gitxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari, bialdu dagizala langileak bere uztara».