2011-07-15

El Hijo del hombre es Señor del sábado - Gizonaren Semea zapatuaren nagusi da.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 12,1-8

Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron:
- Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado.
Les replicó:
- ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes.
¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa?
Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo.
Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa.
Porque el Hijo del hombre es Señor del sábado.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik  Mt 12, 1-8

Aldi haretan, zapatuz gari-soloetan zehar joian Jesus. Ikasleak goseak egozan eta galburuak ebagi eta jaten hasi ziran.
Hori ikustean, fariseuek esan eutsoen Jesusi: «Begira, zapatuz zilegi ez dana egiten dihardue zure ikasleek».
Harek erantzun: «Ez al dozue irakurri zer egin eban Davidek, bera eta lagunak goseak aurkitu ziran batean? Zelan Jainkoaren etxean sartu eta Jaunari eskeinitako ogiak jan ebezan, legez ez berak ez bere lagunek, abadeek bakarrik baino jan eikeezanak?
Edota ez al dozue irakurri Moisesen Legean abadeek zapatu guztietan hausten dabela tenpluan atseden-legea, horregaitik errudun izan barik? Ba, Nik dinotsuet: bada hemen tenplua baino gehiago dan norbait. Ulertu bazendue zer esan gura dauan Jainkoak esandako honek: "Nahiago dot errukia sakrifizioak baino", ez zeunkeezan errubageok gaitzetsiko. Izan ere Gizonaren Semea zapatuaren nagusi da-eta».