2011-07-18

Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se levantará - Auzi egunean hegoaldeko erregina gizaldi honen aurka jagiko da.

Lectura del santo evangelio según san Mateo 12,38-42

En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús:
- Maestro, queremos ver un signo tuyo.
Él les contestó:
- Esta generación perversa y adúltera exige un signo; pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo; pues tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra.
Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.
Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 12, 38-42

Aldi haretan, lege-maisu eta fariseu batzuek esan eutsoen Jesusi: «Maisu, zuk egindako seinale bat ikusi nahi genduke».
Jesusek erantzun eutsen: «Seinale eske dihardu gizaldi gaizto eta desleial honek; baina ez jako seinalerik emongo, Jonas profetearena besterik. Izan ere Jonasek arrainaren sabelean hiru egun eta hiru gau egin ebazan lez, holan egingo ditu-eta Gizonaren Semeak ere hiru egun eta hiru gau lurraren barruan.
Auzi-egunean ninivetarrek gizaldi honen aurka jagi eta kondenatu egingo dabe, hareek bihozbarritu egin ziran-eta Jonasen predikuaz, eta badozue hemen Jonas baino gehiago dan norbait.
Auzi-egunean hegoaldeko erreginak ere gizaldi honen aurka jagi eta kondenatu egingo dau, lurraren azken mugetatik etorri zan-eta ha Salomonen jakituriazko berbak entzutera, eta badozue hemen Salomon baino gehiago dan norbait».