2011-06-28

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 8,23-27

En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron.
De pronto se levantó un temporal tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía.
Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole:
- ¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!
Él les dijo:
- ¡Cobardes! ¡Qué poca fe!
Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma.
Ellos se preguntaban, admirados:
- ¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y el agua le obedecen!

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik Mt 8, 23-27

Aldi haretan, Jesusek txalupara igon eban eta ikasleek jarraitu egin eutsoen. Bat-batean, ekaitz handia sortu zan itsasoan, eta olatuek txalupea estaldu egiten eben. Jesus, barriz, lo egoan. Ikasleak hurreratu eta esnatu egin eben, esanez: «Salbatu gagizuz, Jauna! Galtzera goaz!»
Harek esan eutsen: «Zergaitik zaree hain bildur, sineste gitxikook?» Eta, zutundurik, hasarre egin eutsen haizeari eta itsasoari, eta barealdi handia egin zan.
Ikasleek, harriturik, honan inoen: «Nor ete dogu Hau, Berak esana egiten dabe-eta haizeak eta itsasoak ere?»