2011-06-27

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Mateo 8,18-22
En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla.
Se le acercó un escriba y le dijo:
- Maestro, te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió:
- Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Otro, que era discípulo, le dijo:
- Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
Jesús le replicó:
- Tú, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik  Mt 8, 18-22
Aldi haretan, Jesusek, bere inguruan jentetza handia ikusirik, beste itsasertzera igaroteko agindu eban. Orduan, lege-maisu bat hurreratu jakon, esanez: «Maisu, edonora jarraituko deutsut». Jesusek erantzun eutsan: «Azeriek badabez zuloak eta zeruko hegaztiek habiak; Gizonaren Semeak, ostera, ez dau burua non ezarri».
Beste batek, ikasleetakoa zanak, esan eutsan: «Jauna, itzi egidazu lehenengo nire aitari lur emotera joaten». Jesusek erantzun eutsan: «Zuk jarraitu Niri, eta itzi hildakoei euren hildakoei lur emoten».