2011-06-24

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1,57-66. 80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo:
- ¡No! Se va a llamar Juan.
Le replicaron:
- Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo:
- ¿Qué va a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 1, 57-66. 80

Umea izateko denborea bete jakonean, Elisabetek semea izan eban. Jakin eben auzokoek eta senideek zein erruki handia izan eutsan Jaunak, eta zorionak emoten eutsoezan.
Jaio eta zortzigarren egunera, umea erdaintzera eroan eben, eta aitaren izena jarri gura eutsoen, Zakarias. Amak, ostera, esan eban: Ez! Joan izango dau izena. Esan eutsoen: Ez dozue senitartean inor izen hori dauanik.
Orduan, aitari keinuka itaundu eutsoen zein izen emon gura eutsan umeari. Eta harek oholtxo bat eskatu eta idatzi eban: Joan dau bere izena. Danak harriturik gelditu ziran. Bat-batean mihina askatu jakon Zakariasi, eta berba egiten hasi zan eta Jainkoa goratzen.
Bildurrak hartu zituan auzoko guztiak, eta Judeako mendialde guztian zabaldu zan jazotakoaren barri. Entzuten eben guztiek euren barrurako esaten eben: Zer izango ete da ume hau? Izan ere Jainkoaren eskua haregaz egoan-eta.
Umea hazten eta haren espiritua sendotzen joian; basamortuan bizi izan zan, Israel herriaren aurrean agertu beharreko egunera arte.