2011-05-30

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 26-16, 4ª
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- "Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Pare, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.
Os he hablado de esto, para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí.
Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho."

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 15, 26-16, 4

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Nik laguntzailea, Aitagan jatorria dauan egiaren Espiritua, bialduko deutsuet Aitagandik. Harek, etortean, autormen egingo dau nire alde. Eta zuek ere egingo dozue autormen, hasieratik Nigaz zagoze-eta.
Zuen sinesmenak huts egin ez dagian esan deutsuet hau. Izan ere judu-alkartetik bota egingo zaituee; gehiago oraindino, badator ordua, zuek hilgo zaituenak Jainkoari kultu emoten deutsala uste izango dauana. Eta holan jokatuko dabe ez Aita, ez Ni, ezagutu ez gaituelako. Aurrez esaten deutsuet, hori jazotean, esan neutsuela gogoratu dagizuen».