2011-05-28

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 15,18-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia.
Recordad lo que os dije: «No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra».
Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 15, 18-21
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Munduak gorroto badeutsue, jakizue zuei baino lehen Neuri izan deustala gorroto. Mundukoak bazinee, munduak maite izango zindukeez, nork berea maite dauan legez; baina Nik aukeratu eta mundutik atara zinduedazanez, munduak gorroto deutsue, mundukoak ez zareelako.
Gogoratu esan neutsuena: Morroia ez da nagusia baino handiagoa. Ni pertsegitu banabe, zuek ere pertsegituko zaituee; nire berbea hartu badabe, hartuko dabe zuena ere. Nire izenagaitik egingo deutsuee guzti hori, bialdu nauana ezagutzen ez dabelako».