2011-05-24

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 14,27-31a
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.
Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.
Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe del mundo; no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda yo lo hago.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik  Jn 14, 27-31a
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Bakea izten deutsuet, neure bakea emoten; nik emoten deutsuedan bakea ez da munduarena lakoa. Ez kezkatu, ez izan bildurrik. Entzun dozue esan deutsuedana: "Banoa, baina bihurtuko naz zuekana". Benetan maite baninduzue, poztu egingo zintzatekez Aitagana noalako, Aita Ni baino handiagoa da-eta..
Orain esan deutsuet, jazo baino lehen, jazo daitenean sinestu dagizuen. Ez dot honezkero luze berba egingo zuekin, badator-eta mundu honetako buruzagia. Horrek ez dau nire gain ahalmenik; baina munduak jakin behar dau Nik maite dodala Aita eta Aitaren agindua bete egiten dodala».