2011-05-21

Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo evangelio según san Juan 14,7-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.
Felipe le dice:
- Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replica:
- Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre; y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 14, 7-14

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ni benetan ezagutuko baninduzue, nire Aita ere ezagutuko zeunkee. Dagoaneko ezagutzen dozue, eta ikusi ere ikusi dozue».
Orduan, Felipek esan eutsan : «Jauna, erakutsi eiguzu Aita, eta nahikoa dogu».
Jesusek erantzun: «Hainbeste denbora zuekin, Felipe, eta ez nozu ezagutzen? Ni ikusten nauanak Aita ere ikusten dau. Zelan dinozu: "Erakutsi eiguzu Aita"? Ez al dozu sinesten Ni Aitagan nagoala eta Aita Nigan? Nik esaten deutsuedana ez deutsuet neure kabuz esaten. Nigan bizi dan Aita da bere egintzak burutzen diharduana. Sinestu egidazue: Ni Aitagan nago eta Aita Nigan. Besterik ez bada ere, sinestu egintzakaitik.
Bene-benetan dinotsuet: Nigan sinesten dauanak Nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak ere, eta handiagoak ere bai, Ni Aitagana noa-eta. Nire izenean eskatu dagizuen guztia emongo deutsuet, Aitaren aintza Semeagan azaldu daiten. Nire izenean zeredozer eskatzen badozue, emongo deutsuet Nik».